Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary w Polsce

 

     Dzieło Rozkrzewiania Wiary dotarło już w 1825 roku do Gniezna, Poznania i na Górny Śląsk. Kanonicznie zostało wprowadzone w archidiecezji gnieźnieńsko-poznańskiej w 1835 r.

    Od 1863 r. wychodziły w Poznaniu "Roczniki Dzieła Rozkrzewiania Wiary", których drukowanie na skutek Kulturkampfu zostało w r. 1891 przeniesione do Krakowa. Tam ukazywały się do roku 1921. W latach 1925-1927 wydawano "Pobudkę Misyjną", organ Towarzystwa Misyjnego archidiecezji gnieźnieńsko-poznańskiej, która w latach 1927-1928 stała się organem Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Następnie, w latach 1929-1939, publikowane były, z powrotem w Poznaniu, "Roczniki Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary".

     W odrodzonej Polsce starania o formalne założenie PDRW rozpoczął w 1922 r. bł. abp Antoni Julian Nowowiejski. Pewna trudność polegała na tym, że Episkopat Polski powołał w 1920 r. Polskie Towarzystwo Misyjne i kard. E. Dalbor, prymas Polski, nakazał tworzenie kół tego Towarzystwa we wszystkich parafiach.

     Tymczasem Papież Pius XI w 1922 roku zobowiązał wszystkich biskupów do wprowadzania Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W wyniku działań bł. Antoniego Juliana Nowowiejskiego, który w latach 1926-1927 pełnił funkcję pierwszego prezesa krajowego tego Dzieła, wydano szczegółowe ustawy dotyczące jego działalności. Następnie funkcję prezesa Stolica Apostolska zleciła ks. prałatowi Kazimierzowi Bajerowiczowi z Poznania, który pełnił ją do roku 1939. W 1928 r. Stolica Apostolska zatwierdziła dla Polski Statuty PDRW.

    Chlubną kartą misyjnej aktywności w Polsce międzywojennej były Akademickie Koła Misyjne. Inauguracyjne zebranie Koła działającego przy Uniwersytecie Poznańskim - w którym uczestniczył abp August Hlond, prymas Polski - odbyło się 20 I 1927 r. Później takie Koła powstały w Krakowie, Lwowie, Warszawie, Lublinie, Wilnie i Gdańsku.

    W dniach od 28 IX do 1 X 1927 r. odbył się w Poznaniu Międzynarodowy Kongres Akademickich Kół Misyjnych. W następnych latach organizowane były regularnie Krajowe Kongresy AKM. Każdego roku odbywały się też zjazdy ich przedstawicieli. Na pierwszym takim zjeździe, który odbył się w dniach 17-18 XII 1927 r. w Poznaniu, przyjęto Statut Związku Akademickich Kół Misyjnych (ZAKM) i powzięto uchwałę o włączeniu tych kół do Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W 1928 r. zaczęto wydawać czasopismo misjologiczne "Annales Missiologicae".

    Polska, jak wynika ze sprawozdań rzymskich, była w tym czasie (lata 1923-1933) na 12 miejscu, jeśli chodzi o sumę ofiar, jakie wpłynęły do funduszu uniwersalnego (wyprzedzały nas: USA, Francja, Włochy, Niemcy, Holandia, Belgia, Kanada, Hiszpania, Irlandia, Argentyna i Anglia). W 1933 r. z Polski przesłano do Rzymu 556 775 zł w ówczesnej walucie, jako ofiary na PDRW, które w naszym kraju liczyło wówczas 338 tys. zarejestrowanych członków (1, 54% katolików). "Roczniki Rozkrzewiania Wiary" wychodziły w nakładzie 38 tys., przy czym warto tu przypomnieć, że zgodnie z systemem "dziesiątkowym" Pauliny Jaricot, założycielki Dzieła, egzemplarz był przeznaczony dla dziesięciu członków, którzy przekazywali go sobie do czytania, a także do "zdobywania" następnych członków.

    W 1938 r., z okazji dziesięciolecia ustanowienia struktur PDRW w odrodzonej Polsce, odbył się w Poznaniu w dniach 13-14 września I Ogólnopolski Kongres Misyjny. W rok później tragiczna wojna przerwała rozwój Dzieła. Po wojnie natomiast ustawa z 1949 r. zawiesiła jego działalność. Dopiero w kontekście odnowy posoborowej Komisja Misyjna Episkopatu Polski podjęła wysiłek wprowadzenia go przynajmniej w struktury duszpasterstwa. Konferencja Episkopatu Polski najpierw zaleciła (1969 r.), a później nakazała (1973 r.) organizowanie w parafiach comiesięcznych nabożeństw misyjnych.

    Biuro Misyjne zaczęło przygotowywać komentarze do papieskich intencji misyjnych i od 1982 r. zaczęło wydawać czasopismo pod takim tytułem.

     Na mocy ustawy z 17 V 1987 r. Papieskie Dzieła Misyjne odzyskały w Polsce osobowość prawną. W odpowiedzi na encyklikę Jana Pawła II Redemptoris missio, a także w nawiązaniu do tradycji przedwojennych i w kontekście przygotowania do II Synodu Plenarnego odbył się w dniach 16-18 X 1992 r. w Częstochowie II Krajowy Kongres Misyjny.

     W 1997 r. z okazji 175 rocznicy założenia oraz 75-lecia "papieskości" Dzieła przeprowadzono jego promocję w parafiach wraz z promocją wydawanego odtąd w nowej formie i pod nowym tytułem jego organu prasowego - "Misje Dzisiaj". W celu zachęcenia wiernych do członkostwa w tym Dziele wydano też półtora miliona ulotek do rozdania w Niedzielę Misyjną.

    Bezpośrednie przygotowanie do Wielkiego Jubileuszu dokonało się w 1999 r. również poprzez III Krajowy Kongres Misyjny. Kongres, który miał charakter pastoralny, został ogłoszony listem Episkopatu Polski z 6 stycznia tegoż roku. Prace przygotowawcze koncentrowały się na pogłębianiu świadomości misyjnej w parafiach w oparciu o odpowiednie materiały przygotowywane na każdy miesiąc, ze szczególnym uwzględnieniem przypadającego w październiku Tygodnia Misyjnego. W dniach 1-2 maja odbył się Kongres Misyjny Młodzieży we Wrocławiu, natomiast Kongres Misjologiczny i Misyjny miał miejsce w Częstochowie w dniach 21-24 października. Jego owocem było między innymi wprowadzenie PDRW jako stowarzyszenia na prawach papieskich do wielu parafii.

 

 

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media