Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Cele i zadania Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary

 

 

 

– Kształtowanie odpowiedzialności za misje


„Kościoły lokalne powinny zatem ożywiać swoją działalność duchem misyjnym, jako zasadniczym elementem ich duszpasterstwa zwyczajnego w parafiach, stowarzyszeniach, grupach, zwłaszcza młodzieżowych” (Jan Paweł II, RMis 83).

 • organizowanie comiesięcznych nabożeństw misyjnych
 • zaangażowanie w parafialnych kołach misyjnych
 • włączenie idei misyjnej do istniejących grup parafialnych 

 

- Duchowa i materialna pomoc misjom 

 

„Wśród form uczestnictwa pierwsze miejsce zajmuje współpraca duchowa: modlitwa, ofiara, świadectwo życia chrześcijańskiego. Modlitwa powinna towarzyszyć misjonarzom na ich drodze, aby głoszenie Słowa odniosło skutek dzięki łasce Bożej” (Jan Paweł II, RMis 78).

 • udział w Żywym Różańcu 
 • modlitwa osobista i wspólnotowa
 • regularna ofiara na cele misyjne
 • ofiarowanie swoich cierpień w intencji misyjnego dzieła Kościoła

 

– Informowanie o rozmaitych potrzebach misji 

 

„Celowi temu służy przede wszystkim informacja poprzez czasopisma misyjne i inne pomoce audiowizualne” (Jan Paweł II, RMis 83).

 • lektura czasopism i książek o tematyce misyjnej
 • przeprowadzanie katechez misyjnych
 • propagowanie literatury misyjnej w swoim środowisku
 • korzystanie ze stron internetowych poświęconych misjom

 

– Kształtowanie animatorów i współpracowników misyjnych

 

„Każdy wierzący jest powołany, by współpracować w szerzeniu Ewangelii, by osobiście żyć duchem misji i włączyć się w dzieło misyjne, składając braciom bezinteresowny dar z siebie”
(Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 1995 r.).

 • udział w Szkole Animacji Misyjnej
 • szerzenie idei misyjnej w swoim otoczeniu
 • korzystanie z liturgicznych i formacyjnych materiałów Papieskich Dzieł Misyjnych

 

– Tworzenie powszechnego funduszu solidarności

 

„Zapraszam wszystkich, aby byli wiarygodnym znakiem wspólnoty między Kościołami poprzez pomoc materialną, (…) by stworzyć młodym Kościołom lokalnym warunki, dzięki którym oświecą ludzi Ewangelią Miłosierdzia” (Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2009 r.)

 • powszechna zbiórka w Niedzielę Misyjną
 • ofiary członków PDRW
 • indywidualne ofiary i darowizny
 • przekazanie spadku

 

Wspieramy Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, wpłacając na konto:

72 1020 1013 0000 0102 0002 7169,

z dopiskiem: na fundusz PDRW.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media