Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Gdy myślimy o szpitalu, pojawia się temat kapelana – gdzie go można znaleźć w nagłych wypadkach? Jak może pomóc cierpiącym? Ale może na samym początku warto zadać sobie pytanie: kim jest kapelan?

Dla chorych Msza św. transmitowana przez media jest wielkim dobrodziejstwem. To czas bliskości Boga, pełen modlitwy i aktywnego duchowego uczestnictwa w liturgii słowa Bożego.

82 lata temu za aprobatą papieża Piusa XI, Rada Naczelna Papieskich Dzieł Misyjnych uchwaliła, że w dniu Zielonych Świąt obchodzony będzie Dzień Cierpienia w Intencji Misji. Apostołowie w Dniu Pięćdziesiątnicy – napełnieni Duchem Świętym – głosili odważnie Dobrą Nowinę. Wszyscy chorzy są również zaproszeni do udziału w tej misji ewangelizacji świata poprzez ofiarowanie swojego cierpienia w tej intencji. Również ci, którzy towarzyszą chorym poprzez „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”, które są owocami Ducha Świętego (por. Ga 5, 22), mogą uczestniczyć w tym posłannictwie.

Dzieląc się wielkanocną radością i Bożym Miłosierdziem, proponujemy Wam obrazek z Matką Bożą Miłosierdzia z El Cobre wraz z Modlitwą Chorego. Niech umacnia Was i dodaje sił w codziennych trudach.

Dlaczego ten zawód?
Będąc 17-letnią dziewczyną, spędziłam prawie dwa miesiące jako pacjent w szpitalu. Patrząc wówczas w oczy małych dzieci, często pełnych łez i bólu nie tylko tego fizycznego, ale i psychicznego, bo nie zawsze rodzic mógł trwać przy dziecku przez cały dzień, postanowiłam, że chcę pomagać takim małym bezbronnym osobom.

Odejście od czynnej pracy w parafii zawsze jest pewnego rodzaju dramatem w życiu kapłana. Na początku utrata więzi z ludźmi serdecznie oddanymi w prowadzeniu parafii powoduje uczucie wewnętrznej pustki i samotności, ale otwiera też nową perspektywę…


Ksiądz niosący Najświętszy Sakrament w drodze do chorego stanowi niezwykły widok. Wprowadza Pana Jezusa w codzienność – na ulice, między blokowiska czy na wiejskie drogi. Niesie „Świętego Świętych” i w ten sposób przypomina, że Bóg jest żywy i obecny pośród nas.

 Misyjne Apostolstwo Chorych jest inicjatywą Papieskich Dzieł Misyjnych skierowaną do wszystkich, którzy cierpią na ciele lub duszy:
– chorych
– niepełnosprawnych
– starszych
– samotnych
– opiekujących się chorymiChory jest misjonarzem, gdy swoje cierpienie ofiaruje w intencji misyjnego dzieła Kościoła i zbawienia wszystkich ludzi.

Gdy modli się:
– za misjonarzy
– o powołania misyjne
– o szerzenie się Królestwa Bożego na ziemi

   Zbawcza wartość każdego cierpienia, przyjętego i ofiarowanego z miłością, wypływa z Ofiary Chrystusa. Misjonarzowi w jego ofierze winni towarzyszyć wierni i podtrzymywać go własną ofiarą. Przez taką ofiarę chorzy stają się sami misjonarzami (RMis 78).

Celem Misyjnego Apostolstwa Chorych jest:
– włączenie cierpiących w dzieło ewangelizacji
– pogłębianie świadomości misyjnej wśród chorych
– informowanie o aktualnym stanie misji
– nadawanie misyjnego wymiaru ludzkiemu cierpieniu
– wspomaganie misyjnego dzieła Kościoła.

Zobowiązania członków Misyjnego Apostolstwa Chorych:
– ofiarowanie cierpień za misje i misjonarzy
– modlitwa w papieskich intencjach misyjnych
– modlitwa w intencji Kościoła misyjnego
– dawanie przykładu żywej wiary w swoim otoczeniu
– propagowanie idei misyjnej Kościoła i Misyjnego Apostolstwa Chorych w swoim środowisku.

 

 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – światowym Dniem  Cierpienia w Intencji Misji.
 

   Idea zaangażowania chorych w misyjne dzieło Kościoła zrodziła się w Bloemendaal w Holandii, a jej inicjatorem był ks. Jakub Willenborg. Kiedy w roku 1925 kanonizowano św. Teresę od Dzieciątka Jezus, patronkę misji, zorganizował dla swoich chorych parafian dzień poświęcony misjom. Chorzy zapragnęli włączyć swoje ludzkie cierpienia w zbawcze misterium Chrystusa, ofiarując je za misje i misjonarzy. W tym samym roku odbywał się w Rzymie Kongres Misyjny. Postanowiono wówczas, by również ludziom chorym zaproponować wspieranie misji. Wkrótce we Włoszech powstało Misyjne Apostolstwo Chorych.
   W roku 1931, z inicjatywy Unii Misyjnej Duchowieństwa, z okazji Zielonych Świąt zorganizowano w Rzymie Dzień Chorych dla Misji Katolickich. Cztery lata później, za aprobatą papieża Piusa XI, Rada Naczelna Papieskich Dzieł Misyjnych uchwaliła, że w dniu Zielonych Świąt obchodzony będzie Dzień Cierpienia w Intencji Misji.
   Zesłanie Ducha Świętego rozpoczyna misyjną działalność Kościoła. Apostołowie umocnieni Duchem Świętym opuszczają Wieczernik i głoszą Słowo Boże. Wypełniają w ten sposób słowa Pana: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19). Misjonarze wciąż przemierzają świat, by siać ziarno Ewangelii Chrystusowej. Także chorzy są zaproszeni do wspierania misyjnego dzieła Kościoła „mocą swej ludzkiej niemocy”.

 Modlitwa misyjna chorego

Boże, Ojcze nasz, w ciężkim położeniu i chorobie daj nam siłę,
abyśmy nasze cierpienia i naszą niemoc zjednoczyli z krzyżem Chrystusa.
Pełni zaufania prosimy Ciebie: nie pozwól nam zapomnieć, ze jesteś przy nas.
Spraw, abyśmy nie zwątpili, gdy długo będziemy czekać na Twoją odpowiedź.
Przez naszą duchową więź z misjonarkami i misjonarzami daj siłę i pociechę Twojej bliskości tym wszystkim, którzy w chorobie nie znajdują już ludzkiej pomocy.
Spraw, abyśmy przez nasze cierpienia wyprosili umocnienie w wierze i miłości ludziom na całym świecie.
Powołaj wielu młodych ze wszystkich narodów do Twojej misjonarskiej służby.
Najlepszy Ojcze, ufamy, że w Twoim królestwie wszystkie łzy zostaną otarte, nie będzie już śmierci, choroby ani żadnego cierpienia.
W naszej drodze do Ciebie bądź z nami. Amen.

 

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media