Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

23 maja, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, obchodzimy Dzień Cierpienia w Intencji Misji. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego to czas, kiedy Apostołowie umocnieni Duchem Świętym opuszczają Wieczernik i głoszą Dobrą Nowinę o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, realizując słowa swojego Mistrza: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19). Ta misja trwa do dziś i wszyscy jesteśmy do niej zaproszeni. Szczególne miejsce w tym dziele mają osoby chore. Święty Paweł pisze w swoim liście: „W moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” (Kol 1, 24).
Chory staje się misjonarzem, gdy swoje cierpienie ofiaruje w intencji misyjnego dzieła Kościoła i zbawienia wszystkich ludzi. Gdy modli się za misjonarzy, o powołania misyjne, o szerzenie się Królestwa Bożego na ziemi. Święty Jan Paweł II w misyjnej encyklice „Redemptoris missio” napisał: „Zbawcza wartość każdego cierpienia, przyjętego i ofiarowanego z miłością, wypływa z Ofiary Chrystusa. Misjonarzowi w jego ofierze powinni towarzyszyć wierni i podtrzymywać go własną ofiarą. Przez taką ofiarę chorzy stają się sami misjonarzami” (RMis 78).
Zapraszamy wszystkich duszpasterzy, aby także dla chorych zorganizowali w parafiach dzień poświęcony misjom. Chorzy będą mieli możliwość doświadczyć, jak ważna jest ich ofiara dla dzieła misyjnego Kościoła.

ep/pdm

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media